Odbiór odpadów Komunalnych

Od 1 lipca 2013 zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową od mieszkańców, przejęła gmina. W związku z tym nie zachodzi już konieczność zawierania indywidualnych umów przez poszczególnych mieszkańców.  Gmina ogłosiła przetarg który wyłonił przedsiębiorce zajmującego się wywozem odpadów z terenu całej gminy. Przetarg wygrała firma Empol. 

Odpady z terenu Gminy Biecz odbierane są według ustalonego przez zamawiającego harmonogramu. Dostępny jest on na stronie internetowej www.biecz.pl, oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz MPGK Biecz Sp. z o.o.

Od 1 Lipca 2015r. Gmina przejęła od Spółki obowiązek odbioru odpadów od przedsiębiorstw.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o. administruje również Składowiskiem Odpadów Komunalnych w Bieczu. Obecnie ze względu na jego niewielką pojemność nie są tam przyjmowane odpady.

Składowisko posiada utworzony fundusz rekultywacyjny zgodnie z którym 6,80 zł w cenie każdego 1Mg jest przeznaczane jako rezerwa na ten cel.