Klauzula informacja  dla Odbiorców usług
- umowy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o. z siedzibą w Bieczu, ul. Rynek 18, kod pocztowy 38-340 Biecz,
adres e-mail: gkbiecz@gmail.com,   tel. 13 447 10 40.

 

2) Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Pan Józef Kasprzak.

    Dane do kontaktu e-mail: iodo@biecz.pl

 

3) Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art.6 ust.1 c RODO w celu realizacji umowy w zakresie zbiorowego      zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

4) Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji     międzynarodowych.

 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami.

 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3,
jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

8 ) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu realizacji umowy jest wymogiem prawnym, natomiast  dane dobrowolnie przez Panią/a podane objęte są  zgodą zawartą w umowie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

9) Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane
w sposób zautomatyzowany.