Biecz dn.04.01.2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

informacja o rozstrzygnięciu przetargu na: „Zakup paliw do samochodów służbowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.”

 

Odnośnik do Dokumentu: Informacja o wyborze oferty

_______________________________________________________________________________________________________________


 

Biecz dn.04.01.2022

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

Przedmiot zamówienia:

„Zakup piasku, pospółki żwirowej, i kruszywa klińcowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.

Odnośnik do Dokumentu: Informacja o unieważnieniu

_______________________________________________________________________________________________________________


Biecz dn.23.12.2021

Nazwa zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w  Bieczu spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

Tytuł/nazwa postępowania:

Zakup piasku, pospółki żwirowej, i kruszywa klińcowego dla Miejskiego PrzedsiębiorstwaGospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.

 

Odnośnik do strony zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl

_______________________________________________________________________________________________________________


 

Biecz dn.23.12.2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w  Bieczu spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

   ogłasza przetarg na realizację zamówienia pod nazwą:

„Zakup paliw do samochodów służbowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.”

Odnośnik do strony zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl

_______________________________________________________________________________________________________________


Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 22.12.2021

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup paliw do samochodów służbowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.

Odnośnik do strony : Elektroniczne Zamówienia Publiczne

_______________________________________________________________________________________________________________


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w  Bieczu spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

   ogłasza przetarg na realizację zamówienia pod nazwą:

„Zakup paliw do samochodów służbowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.”

Odnośnik do strony zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl

_______________________________________________________________________________________________________________


Biecz: 08.12.2021

Zapytanie ofertowe nr 4/2021

DotyczyZakup preparatów chemicznych do procesu oczyszczania ścieków na Oczyszczalni w Bieczu

Odnośnik do Dokumentu:Zap._ofertowe_Zakup preparatów chemicznych do procesu oczyszczania ścieków

_______________________________________________________________________________________________________________

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w  Bieczu spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

   ogłasza przetarg na realizację zamówienia pod nazwą:

„Zakup paliw do samochodów służbowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.”

Odnośnik do strony zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl

_______________________________________________________________________________________________________________

Biecz: 17.08.2021

Znak Sprawy : ZO/3/2021

Dokumentacja z wykonywanych czynności Zapytanie Ofertowe

Odnośnik do Dokumentu: ZO032021

_______________________________________________________________________________________________________________

Biecz 02.08.2021

Zapytanie ofertowe nr 3/2021 dotyczy zamówienia materiałów budowlanych na Modernizacje pomieszczeń poddasza budynku „Wantuchówka” na potrzeby utworzenia klubu „Senior+” w Bieczu 

Odnośnik do strony zamówienia: Biuletyn Informacji Publicznej 

_______________________________________________________________________________________________________________

Zakup materiałów budowlanych na realizację Umowy ZP.272..8.2020 z dnia 11 września 2020 roku pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 271123K, odcinek 1 w km 0+012,45 – 0+106,00, odcinek 2 w km 0+536,00 – 0+694,31 wraz z budową skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z Drogą Wojewódzką nr 980 w miejscowości Biecz, gmina Biecz”

Odnośnik do strony postepowania : https://miniportal.uzp.gov.pl

_______________________________________________________________________________________________________________

Zakup materiałów budowlanych na realizację Umowy ZP.272..8.2020 z dnia 11 września 2020 roku pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 271123K, odcinek 1 w km 0+012,45 – 0+106,00, odcinek 2 w km 0+536,00 – 0+694,31 wraz z budową skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z Drogą Wojewódzką nr 980 w miejscowości Biecz, gmina Biecz”

Odnosnik do strony przetargu :  https://miniportal.uzp.gov.pl

_______________________________________________________________________________________________________________


 Biecz 05.07. 2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2021

 na Zakupmateriałów budowlanych na realizację Umowy „ Odbudowa cmentarza wojskowego nr 112 w Rożnowicach”

I. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o. o.

ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

NIP – 7382144976

REGON – 122741503

KRS – 0000448829

Dokumenty do pobrania : Zap. ofertowe – cmentarz wojskowy w Rożnowicach -S.M. ,  Zacznik nr 1 do zapytania – Formularz cenowy S.M.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

PN/4/2020

Biecz, dn. 11.01.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej NR 271123K odcinek 2 w km 0+536,00 – 0+694,31, o powierzchni 660 m2 w miejscowości Biecz”.

Dokumenty do pobrania: zawiadomienie o wyborze PN42020

_______________________________________________________________________________________________________________

Nr Sprawy: ZO/4/2020

Biecz, dn. 28.12.2020 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Bieczu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rynek 18  38-340 Biecz

NIP  738214497       REGON 122741503

     Ogłoszenie o wyborze ofert

dotyczy zamówienia wykonania analiz ścieku oczyszczonego oraz nieoczyszczonego, osadu ściekowego, skratek, piasku z sitopiaskownika,  gleby przeznaczonej do zagospodarowania osadu ściekowego, wody pitnej i popłucznej oraz monitoringu Składowiska Odpadów

Dokumenty do pobrania:  Ogłoszenie o wyborze

_______________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:  PN/4/2020

Informacja na podstawie art. 86 ust 5 PZP w zakresie postępowania pn.:

 

„Przebudowa drogi gminnej NR 271123K odcinek 2 w km 0+536,00 – 0+694,31,

o powierzchni 660 m2 w miejscowości Biecz”

Dokumenty do pobrania:informacja PN42020oświadczenie o grupie kap PN42020

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie nr 763659-N-2020 z dnia 08.12.2020 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: „Przebudowa drogi gminnej NR 271123K odcinek 2 w km 0+536,00 – 0+694,31, o powierzchni 660 m2 w miejscowości Biecz”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie nr 763659Załącznik nr 4 Formularz ofertyZałącznik nr 5 oświadczenieSIWZ,Załącznik nr 3 wzór umowy , Załącznik nr 6 Klauzula RODO,BD_BS_STWIORBZgoda, Branża drogowa 7zip

 

(część dokumentów została spakowana programem 7-zip, należy je rozpakować)

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Bieczu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rynek 18  38-340 Biecz

NIP  738214497       REGON 122741503

 

Nr sprawy: PC/ 1 /2020

Biecz, dn. 2020-12-04

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dotyczy zamówienia „Wywozu i zagospodarowania osadu ściekowego, piasku z piaskownika i skratek”

 

Niniejsze zamówienie (zamówienie sektorowe) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym, określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 j.t.).

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot właściwych dla zamówień sektorowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp).

Podstawa prawna:

  1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych obowiązujący w MPGK Sp. z o.o. w Bieczu,
  2. Ustawa z 23.04.1964 r.  Kodeks cywilny.

 

Termin składania ofert do dnia 11.12.2020 r. do godz.12:00.

 

Dokumenty do pobrania: ogłoszenie osadySIWZ

_______________________________________________________________________________________________________________

 Biecz 04.12.2020 r.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2020

dotyczy zamówienia wykonania analiz ścieku oczyszczonego oraz nieoczyszczonego, osadu ściekowego, skratek, piasku z sitopiaskownika,  gleby przeznaczonej do zagospodarowania osadu ściekowego, wody pitnej i popłucznej oraz monitoringu Składowiska Odpadów

I. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o. o.

ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

NIP – 7382144976

REGON – 122741503

KRS – 0000448829

 

Dokumenty do Pobrania :  zapytanie ofertowe analizy ZO 4 2020

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

PN/3/2020

Biecz, dn. 03.12.2020 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Bieczu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rynek 18  38-340 Biecz

NIP  738214497       REGON 122741503

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dokumenty do pobrania : zawiadomienie o wyborze oferty

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy:  PN/3/2020

Informacja na podstawie art. 86 ust 5 PZP w zakresie postępowania pn.:

 

„Zakup paliw do samochodów służbowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.”

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

Termin realizacji

Termin płatności

1.

Tank – System Grzegorz Osiowski               ul. Węgierska 9A, 33-300 Nowy Sącz

20364,87

_

12 miesięcy

14 dni

Wartość szacunkowa brutto

180 780,00

 

Biecz dn. 24.11.2020 r.

 

Dokumenty do pobrania: informacja PN 3 2020oświadczenie o grupie kap PN3 2020

_______________________________________________________________________________________________________________

PN/3/2020

Ogłoszenie nr 610375-N-2020 z dnia 2020-11-16 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Zakup paliw do samochodów służbowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Nie

 

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie nr 610375SIWZ paliwo 2020

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

PN/2/2020

Biecz, dn. 05.10.2020 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Bieczu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rynek 18  38-340 Biecz

NIP  738214497       REGON 122741503

 

Zawiadomienie o wyborze oferty – pakiet nr 2, 3, 4, 5,

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Zakup piasku, żwiru, kamienia i kruszywa oraz materiałów do budowy drogi dla  Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.”

 

Dokumenty do pobrania: zawiadomienie o wyborze PN2 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy:  PN/2/2020

Biecz dn.24.09.2020

Informacja na podstawie art. 86 ust 5 PZP w zakresie postępowania pn.:

przetargu nieograniczonego na “Zakup piasku, żwiru, kamienia i kruszywa oraz materiałów do budowy drogi dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.”
oraz
OŚWIADCZENIE
w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej*

 

Dokumenty do Pobrania:  SKM_C3350200924141100(1)oświadczenie o grupie kapitałowej-PN 2 2020

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Zmiany do ogłoszenia nr 584972-N-2020

Dokumenty do pobrania: zmiana treści SIWZ,  Zał. 5 Formularz cenowy – po zmianie

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 584972-N-2020 z dnia 2020-09-14 r.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: „Zakup piasku, żwiru, kamienia i kruszywa oraz materiałów do budowy drogi dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie nr 584972SIWZ PN2 2020Zał. 5 Formularz cenowy

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy:  PN/1/2020

Biecz, dn. 18.05.2020 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Bieczu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rynek 18  38-340 Biecz

NIP  738214497       REGON 122741503

Zawiadomienie o wyborze oferty - pakiet nr 2, 3, 4, 5, 6

 

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów na zadanie ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 980 odc. 130 w m. Racławice polegająca na budowie chodnika”.

 

Dokumenty do pobrania: zawiadomienie o wyborze PN1 2020

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:  PN/1/2020

 

Informacja na podstawie art. 86 ust 5 PZP w zakresie postępowania pn.:

Dostawa materiałów na zadanie ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 980 odc. 130 w m. Racławice polegająca na budowie chodnika”

dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w  Bieczu Sp. z o.o. ul. Rynek 18, 38-340 Biecz 

 

 

Dokumenty do pobrania: oświadczenie o grupie kap PN 1 materiały2020informacja materiały PN12020

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ogłoszenie nr 534492-N-2020 z dnia 2020-04-27 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Dostawa materiałów na zadanie ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 980 odc. 130 w m. Racławice polegająca na budowie chodnika.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie nr 534492SIWZ dostawa materiałów drogowych 2020Zał nr 5 Formularz cenowy-Racławice

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Nr sprawy :  PN/2/2019                                                                                                                                                                                         Biecz, dn. 2019-11-27

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity  Dz. U. z 2019r. poz. 1843), informuję o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na  „Zakup paliw do samochodów służbowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.”

Dokumenty do pobrania: zawiadomienie o wyborze PN 2 2019

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy:  PN/2/2019

Informacja na podstawie art. 86 ust 5 PZP w zakresie postępowania pn.:
Zakup paliw do samochodów służbowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.
oraz
OŚWIADCZENIE
w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej*

Dokumenty do pobrania: 2019-11-13-14-19-55-01oświadczenie o grupie kap2019

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 617851-N-2019 z dnia 2019-11-05 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

„Zakup paliw do samochodów służbowych

dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie nr 617851 ,  SIWZ paliwo 2019

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:  PN/1/2019

Biecz dnia 10.07.2019r

 

Zawiadomienie o wyborze oferty:

 

Dokumenty do pobrania: zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy:  PN/1/2019

Informacja na podstawie art. 86 ust 5 PZP w zakresie postępowania pn.:
Zakup piasku, żwiru, kamienia i kruszywa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.
oraz
OŚWIADCZENIE
w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej*

Dokumenty do pobrania: informacja kruszywo 2019 , oświadczenie o grupie kap PN 1 kruszywo2019

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie nr 562185-N-2019 z dnia 2019-06-18 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Zakup piasku, żwiru, kamienia i kruszywa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie nr 562185 , SIWZ kruszywo2019

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:  PN/4/2018

Biecz dnia 19.11.2018r

 

Zawiadomienie o wyborze oferty:

 

Dokumenty do pobrania: zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:  PN/4/2018

Informacja  dotycząca:

 „Zakup paliw do samochodów służbowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.”

 

Dokumenty do Pobrania : informacja paliwo , oświadczenie o grupie kapitałowej paliwo 2018

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

znak sprawy: PN/4/2018                                                                   

 Biecz, dnia 06.11.2018 r.

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dokumenty do Pobrania: Zmiana SIWZ

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie nr 500265539-N-2018 z dnia 06-11-2018 r.

 Biecz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 641787-N-2018

Data: 29/10/2018

Dokumenty do Pobrania: Ogłoszenie nr 500265539 zmiana ogłoszenia

 

__________________________________________________________________________________

Wyjaśnienie do SIWZ dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

“Zakup paliw do samochodów służbowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.”

 

Dokumenty do Pobrania:  wyjaśnienie SIWZ

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie nr 641787-N-2018 z dnia 2018-10-29 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Zakup paliw do samochodów służbowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Dokumenty do Pobrania: Ogłoszenie nr 641787 ,  SIWZ paliwo 2018

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Biecz 07.08.2018r

Zapytanie ofertowe nr 3/2018

dotyczy zamówienia: zakup betonu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o. o.

ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

NIP – 7382144976

REGON – 122741503

KRS – 0000448829

Pobierz Dokument: Zapytanie ofertowe

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

Biecz, dn. 2018-07-19

Nr sprawy :  PN/3/2018

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2075r. poz. 1579  z późn. zmianami) informuję o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę kostki brukowej, produktów betonowych oraz materiałów budowlanych dla  Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.

Pobierz Dokument: zawiadomienie o wyborze PN 3 2018-1

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: PN/3/2018

Informacja na podstawie art. 86 ust 5 w zakresie postępowania pn.:

“Dostawa kostki brukowej,  produktów betonowych oraz materiałów budowlanych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.”

Pobierz Dokumenty:  PN3 2018oświadczenie o grupie kap. PN 3 2018

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 583957-N-2018 z dnia 2018-07-05 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Dostawa kostki brukowej, produktów betonowych oraz materiałów budowlanych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Pobierz Dokumenty : Ogłoszenie nr 583957SIWZ materiały budowlane PN 3 2018zał. nr 2 formularz cenowy do PN

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: PN/2/2018

Informacja na podstawie art. 85 ust 5 w zakresie postępowania pn.:

Pobierz dokument: INFORMACJA

OŚWIADCZENIE

w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych

o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej*

Pobierz Dokument : oświadczenie o grupie kapitałowej

 

 

 

Ogłoszenie nr 574423-N-2018 z dnia 2018-06-19 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Zakup piasku, żwiru, kamienia i kruszywa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Pobierz Dokumenty: Ogłoszenie nr 574423-1SIWZ kruszywo2018

 

Nr sprawy :  PN/2/2018                                                                       Biecz, dn. 2018-07-06

Zawiadomienie o wyborze oferty

Pobierz Dokument: zawiadomienie o wyborze kruszywo2018

PN/2/2020                                                                                          Biecz, dn. 05.10.2020 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty – pakiet nr 2, 3, 4, 5,

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Zakup piasku, żwiru, kamienia i kruszywa oraz materiałów do budowy drogi dla  Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.”

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  informujemy:

Ogłoszenie nr 763659-N-2020 z dnia 08.12.2020 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: „Przebudowa drogi gminnej NR 271123K odcinek 2 w km 0+536,00 – 0+694,31, o powierzchni 660 m2 w miejscowości Biecz”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie