Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej  Systemu Biuletynów Informacji Publicznej


Wstęp deklaracji

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Bieczu  Spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej Systemu Biuletynów Informacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.gkbiecz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009.01.16 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-10  

 
Strona informacyjna www.gkbiecz.pl  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • Część linków prowadzących do materiałów na innych stronach mogą nie zawierać treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 • Brak podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte litery) oraz możliwości regulacji odstępów i interlinii
 • Nie wszystkie łącza (w kontekście) prowadzą do tego samego celu
 • Część nagłówków i etykiet nie posiada odpowiedniego opisu w nazwie.
 • Brak poprawnej deklaracji języka
 • Brak mapy strony.
 • Część dokumentów nie ma poprawnie zaznaczonej struktury logicznej lub są skanami.
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt

Ułatwienia na stronie www.gkbiecz.pl

Strona www w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej  w Bieczu  Spółka z o.o., posiadają ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • przejrzysta orientacja w strukturze strony
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • poprawna orientacja bloków przy zmianie rozdzielczości

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  w Bieczu  Spółka z o.o.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Bieczu  Spółka z o.o.
ul.Rynek 18 
38-340 Biecz

Kazimierz Wszołek, Marta Michalec, Rafał Stanula, Przemysław Gawron
e-mail: gkbiecz@gmail.com

Telefon/fax:134471040 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna


Informacje o dostępności architektonicznej są dostępne z poziomu poszczególnych stron podmiotowych BIP jednostek korzystających z Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej.