Rys historyczny i przedmiot działalności Spółki

Poprzednikiem prawnym dzisiejszego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Bieczu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu. Powołany on został Uchwałą Nr XIV/61/91 Rady Gminy i Miasta Biecz z dnia 23 grudnia 1991r., w oparciu o pisemną zgodę Wojewody Krośnieńskiego. Wcześniej funkcjonujące Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu przekształciło się z dniem 01.01.1992r. w ww. Zakład z siedzibą 38-340 Biecz ul. Załawie 5. Po przekształceniu w Zakład, wszelkie środki trwałe, będące wcześniej własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu zostały przekazane na majątek ZBGKiM.

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu w swojej działalności operacyjnej kierował się postanowieniami statutu, uchwalonego przez Radę Miejską w Bieczu, a aktualizowanego w oparciu o zmiany w przepisach prawnych.  W ciągu kilkunastu lat działalności do zadań Zakładu należało nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności- przez świadczenie usług komunalnych i innych,  w zakresie:

 • zarządzania mieniem będącym własnością Gminy Biecz,

 • dostawy wody i odprowadzania ścieków,

 • utrzymania i konserwacji dróg, placów i chodników gminnych,

 • utrzymania zieleni,

 • wytwarzania i sprzedaży energii cieplnej,

 • administracji i eksploatacji, konserwacji i remontów zasobów mieszkaniowych budynków stanowiących własność Gminy,

 • utrzymania czystości na terenie miasta poprzez sprzątanie i odśnieżanie w zakresie określonym odrębnymi przepisami,

 • wywozu nieczystości stałych i płynnych,

 • utrzymania szalet publicznych,

 • realizacji zadań zleconych przez Burmistrza Gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców,

 • świadczenia usług transportowych, remontowo- budowlanych osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz innym instytucjom – pod warunkiem że ww. wymienione usługi mają charakter niekomercyjny.

Z dniem 1.01.2013 Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu dostosowując się zarówno do wymogów rynkowych jak i zmian w obowiązujących przepisach przekształcił się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nowy podmiot już pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o. wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki likwidowanego Zakładu.

Jedynym wspólnikiem spółki jest Gmina Biecz, posiadająca 100% udziałów.

Podstawowymi profilami działalności MPGK Biecz są:

 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 • zaopatrzenie w wodę

 • utrzymanie zieleni

 • zimowe utrzymanie dróg

Siedzibą spółki jest Biecz, ul. Rynek 18. Biuro Obsługi Klienta, księgowość, kadry i biuro Zarządu znajduje się na ulicy Załawie 5, gdzie również zlokalizowana jest baza techniczna.