Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Bieczu                                                                                                                            

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 ul. Rynek 18   38-340 Biecz                             

NIP  7382144976       REGON 122741503

 

Nr sprawy :  ZO/6/2018                                                                                                                                    

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

Informuje o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie analiz ścieku oczyszczonego oraz nieoczyszczonego, osadu ściekowego, skratek, piasku z sitopiaskownika,  gleby przeznaczonej do zagospodarowania osadu ściekowego, wody pitnej i popłucznej oraz monitoringu Składowiska Odpadów.

 

Dokumenty do Pobrania :ogłoszenie o wyborze ZO 6 2018

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Bieczu                                                                                                                            

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 ul. Rynek 18   38-340 Biecz                             

NIP  7382144976       REGON 122741503

 

Nr sprawy :  ZO/5/2018                                                                                       

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

Informuje o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego na wywóz i zagospodarowanie osadu ściekowego, piasku z piaskownika i skratek

 

Dokumenty do Pobrania : ogłoszenie o wyborze ZO 5

 

_______________________________________________________________________________

Biecz 17.12.2018r

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Bieczu                                                                                                                            

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 ul. Rynek 18   38-340 Biecz                             

NIP  7382144976       REGON 122741503

Zapytanie ofertowe nr 5/2018

dotyczy zamówienia wywozu i zagospodarowania osadu ściekowego, piasku z piaskownika
i skratek

Dokumenty do Pobrania:zapytanie wywóz osadu ściek ZO 5 2018

 

 

_______________________________________________________________________________

Biecz 17.12.2018r

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Bieczu                                                                                                                            

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 ul. Rynek 18   38-340 Biecz                             

NIP  7382144976       REGON 122741503

Zapytanie ofertowe nr 6/2018

dotyczy zamówienia wykonania analiz ścieku oczyszczonego oraz nieoczyszczonego, osadu ściekowego, skratek, piasku z sitopiaskownika,  gleby przeznaczonej do zagospodarowania osadu ściekowego, wody pitnej i popłucznej oraz monitoringu Składowiska Odpadów

Dokumenty do Pobrania:zapytanie analizy i monitoring ZO 6 2018

 

 

_______________________________________________________________________________

 Biecz, dn. 10.04.2018 r.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Bieczu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 ul. Rynek 18   38-340 Biecz                             

NIP  7382144976       REGON 122741503

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP w zw. z art. 133 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

 

Postępowanie jest prowadzone, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zgodnie z art. 133 pzp  (tzw. zamówienie sektorowe), którego przedmiotem jest: „Wykonanie, dostawa i montaż kompletnych przepompowni P-1 oraz P-2 i  Wykonanie przyłączy energetycznych do zasilania przepompowni P-1 oraz P-2 na zadaniu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biecz Przedmieścia””.

Numer sprawy: PC/1/2018

 

Dokumenty do pobrania:

informacja o unieważnieniu 2018

 

_______________________________________________________________________________

 

Biecz, dn. 29.03.2018 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Bieczu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 ul. Rynek 18   38-340 Biecz                             

NIP  7382144976       REGON 122741503

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP w zw. z art. 133 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wyborze 2018

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

dnia 2018-03-19 r.

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia sektorowego

Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 132 ust.1 pkt. 4 i ust. 2 w związku z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie, dostawa i montaż kompletnych przepompowni P-1 oraz P-2 i  Wykonanie przyłączy energetycznych do zasilania przepompowni P-1 oraz P-2 na zadaniu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biecz Przedmieścia””.

Numer referencyjny: PC/1/2018

Dokumenty do pobrania :

Ogłoszenie sektorowe robota budowlana

SIWZ robota budowlana sektorowa 2018

załącznik 1 :

ST 01 – CZĘŚĆ OGÓLNA

ST 02 – SST SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OBIEKTAMI

ST 03 – SST ZASILANIE I INSTALACJE ELEKTRYCZNE P1 i P2

Rys nr 4 – Posadowienie Pompowni P1

Rys 5 – Posadowienie Pompowni P2

6. zasilanie P1 cz1

7. zasilanie P1 cz2

8. zasilanie P2

9. opis materiałów

załącznik 2 Formularz oferty robota sektorowe

załącznik 3 oświadczenie (1)

załącznik 4 wzór umowy robota sektorowe

koniec.

______________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

dnia 2018-03-19 r.

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia sektorowego

Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 132 ust.1 pkt. 4 i ust. 2 w związku z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

„Dostawa materiałów na zadaniu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biecz Przedmieścia””.

Numer referencyjny: PC/1/2018

Dokumenty do pobrania :

Ogłoszenie sektorowe dostawa

SIWZ dostawa sektorowa 2018

załącznik 1 etapy dostaw dot. część 3

załącznik 2 Formularz oferty dostawa

załącznik 3 oświadczenie

załącznik 4 umowa dostawa

załącznik 5 Formularz cenowy dostawy

koniec.